Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Ruộng đồng nứt nẻ khắp nơi.
In màu khô héo, cá dời chỗ sâu
Anh - em tay nắm dây gàu.
Mong sao có nước đem vào tươi tiêu?

Đố là gì?