Câu đố về quả:

Rõ ràng năm cánh
Mà chẳng phải sao
Sống: ở trên cao
Chết: vào nồi cá?