Câu đố về thực vật và hoa quả:

Mình tròn lông mọc rậm rì
Sao không uống rượu mặt thì đỏ au.
Cởi trần da trắng phau phau
Đã chẳng có đầu, lại chẳng có đuôi.
Tên nghe thú vị nhất đời
Hễ gọi đến thời nhẩy xổ đến ta.
(Là quả gì?)