Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Không sơn mà đỏ
Không gõ mà kêu
Không khều mà rụng.
(Là gì?)