Náo nhiệt muôn nhà rộn rã chuông
Đèn hoa rực sáng khắp ngả đường
Lời xin hạnh phúc cho Tổ quốc
Giọng khẩn an bình với Quê hương

Chúa tỏa hồng ân tròn ý nguyện
Trời truyền phép lạ trọn tình thương
Mừng đêm thánh lễ đầy hy vọng
Chúc vẹn niềm tin trải bốn phương.