Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Cây cao muôn trượng ngàn trùng
Mưa thì hoa héo, nắng ròng hoa tươi.
(Là gì?)