Kiến mẹ kiến con

Kiến ở trên non

Là con kiến nhót

Hay đi lót nhót

Là con kiến hôi

Chân vướng nhọ nồi

Là con kiến nhện

Vừa đi vừa liệng

Là con kiến bay…