Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Bụng nóng như vạn bếp lò
Miệng rộng cả làng, phun lửa tứ tung?

Đố là gì?