Ở một vùng nọ, dân ca kêu ca đói kém, thiếu thốn mọi bề. Để kiểm tra tình hình thực tế, quan đích thân xuống thăm. Quan không cần đi vào nhà dân chúng để hỏi han, vì quan thừa biết họ sẽ không chịu khai thật. Quan ra đồng, chỗ dân thường phóng uế.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng nhiều nơi quan cho tập họp dân lại rồi phán:
- Đứa nào kêu đói nữa, tao chém đầu. Tụi bây hãy ra đồng mà xem, đống nào đống ấy to tướng. Người đời thường nói" ăn no to bãi". Tụi bây kêu đói sao bãi tụi bây lại to vậy? Toàn là một bọn láo toét!!!!