Đố ai:

Ai tìm về mùa xuân cho Nước
Nhuộm nắng thu sáng rực cờ hồng
Người yêu nhất của nhi đồng
Người sinh ra giữa hương nồng mùa sen