🔆 The Wolf in Sheep’s Clothing

     A Stork of a very simple and trusting nature had been asked by a gay party of Cranes to visit a field that had been newly planted. But the party ended dismally with all the birds entangled in the meshes of the Farmer’s net.

     The Stork begged the Farmer to spare him.

     “Please let me go,” he pleaded. “I belong to the Stork family who you know are honest and birds of good character. Besides, I did not know the Cranes were going to steal.”

     “You may be a very good bird,” answered the Farmer, “but I caught you with the thieving Cranes and you will have to share the same punishment with them.”

 

==>💦 Bản dịch:

Bác nông dân và con cò

     Một con cò rất thật thà và cả tin đã được nhóm hạc mời đi đánh chén một bữa tại một cánh đồng vừa mới xuống giống. Nhưng bữa tiệc đã có kết cục thảm hại khi tất cả những con chim bị vướng vào trong lưới của bác nông dân.

     Con cò đã van xin bác nông dân tha cho nó.

     “Làm ơn để tôi đi”, nó nói. Tôi thuộc gia đình họ cò và con người biết đến chúng tôi như những loài chim chân thành và có đức tính tốt. Hơn nữa, tôi đã không biết những con hạc đang đi trộm đồ của ông”

     “Mày có lẻ là một con chim tốt”, bác nông dân trả lời, “nhưng tao bắt mày với những con hạc ăn trộm kia và mày sẽ chịu trừng trị tương tự như chúng”