?KEEP YOUR GOODNESS-PAN HEAVIER

 

     Every creature, be it animals or human-beings, have some good and some bad points in itself.

     Once there was a weasel that lived near a house. The owner of the house had a poultry farm and obviously there were a large number of hens. So, the weasel could always get a good meal. He used to feed on all insects present in the house like mice, lizards and other small insects. And if he got none, he would sneak away with some fowl or steal away the owner’s meat.

     The owner of the house decided to catch the weasel and kill it and one day he was able to lay hand on it. He was about to kill it when it begged, “Spare me, Sir! I am so useful to you. I clear your home of all the harmful insects.

     The man said, “I agree with what you say. But the harm you do me is much more than the good you do me. You steal away with my fowls and eat them up. Moreover, steal my meat to enjoy it among the bushes. So, you must be punished and die here and now.”


==>? Bản dịch:

Lòng bao dung và sự cân nhắc

 

     Mỗi loài, động vật hay con người đều có nhiều điểm tốt và xấu của chính mình.

     Ngày xưa, có một con chồn sống ở gần một ngôi nhà. Chủ nhà có một trang trại vịt và hiển nhiên có rất nhiều con vịt mái. Vì thế, con chồn luôn luôn có những bữa ăn ngon. Con chồn đã từng ăn tất cả các loại côn trùng trong ngôi nhà như chuột, thằn lằn và nhiều loại côn trùng nhỏ khác. Và nếu chồn ta không tìm thấy những thức ăn đó thì nó sẽ lén ăn cắp gia cầm hoặc thịt của chủ nhà.

     Chủ nhà quyết định bắt con chồn và giết nó và một ngày nọ, ông ấy đã chạm được tới nó. Ông ấy sắp giết nó thì nó năn nỉ, “Tha cho con, con cũng có ích cho ông. Con sẽ dọn sạch côn trùng trong nhà ông”.

     Người đàn ông nói: “Ta đồng ý. Nhưng thiệt hại ngươi làm cho ta nhiều hơn việc có ích mà ngươi làm cho ta. Nhà ngươi lấy cắp những con vịt của ta và ăn chúng. Hơn nữa, lấy cắp thịt của ta để nhăm nhi trong bụi rậm. Vì thế, ngươi phải bị trừng phạt và phải chết ở đây ngay bây giờ.”