Tối mát trời đi lên phố làm cốc nước mà bây giờ không về được nhà luôn.

Công an căng dây cấm đường luôn ạ. Anh em Nam Định chưa ngủ chạy ra hóng thêm với Tùng Lâm không về được nhà ib beat