🔆 ACT LIKE THE OTHERS

     Jack and Lydia are on holiday in France with their friends, Mike and Anna.

Mike loves to visit historical buildings. Jack agrees to sightsee some historical buildings with him.

Lydia and Anna decide to shop in the city. "See you boys when we get back!" the girls shout.

In the village Jack and Mike see a beautiful old church, but when they enter the church, a service is already in progress.

"Shh! Just sit quietly, so that we don't stand out. And act like the others!" Mike whispers.

Since they don't really know French, Jack and Mike quietly sit down. During the service, they stand, kneel and sit to follow what the rest of the crowd do.

"I hope we blend in and don't look like tourists!" Mike tells Jack.

At one point, the priest makes an announcement and the man who sits next to Jack and Mike stands up.

"We should stand up, too!" Jack whispers to Mike.

So, Jack and Mike stand up with the man. Suddenly, all the people burst into laughter!

After the service, Jack and Mike approach the priest, who speaks English.

"What's so funny?" Jack asks.

With a smile on his face the priest says, "Well boys, there is a new baby born, and it's tradition to ask the father to stand up."

Jack and Mike look at each other and Mike shakes his head. He smiles and says, "I guess we should understand what people do before we act like the others!"

==>💦 Bản dịch:

LÀM THEO NGƯỜI KHÁC.

    Jack và Lydia đang đi nghỉ ở Pháp cùng với hai người bạn của họ, Mike và Anna.

Mike thích đến thăm các di tích lịch sử. Jack đồng ý đi tham quan một vài di tích cùng với bạn.

Lydia và Anna thì quyết định đi mua sắm trong thành phố. "Gặp lại các anh lúc tụi em quay lại nhé!" hai cô gái hét vọng theo.

Tại ngôi làng, Jack và Mike trông thấy một nhà thờ cổ rất đẹp, nhưng khi họ vào trong nhà thờ, buổi lễ cầu nguyện đang diễn ra rồi.

"Suỵt! Cứ ngồi yên, như thế tụi mình không bị lạc loài. Và cứ làm theo người khác!" Mike nói thầm.

Vì họ không thực sự hiểu tiếng Pháp, Jack và Mike yên lặng ngồi xuống. Trong suốt buổi lễ, họ đứng lên, quỳ xuống rồi lại ngồi xuống theo những gì mọi người còn lại làm.

"Hi vọng tụi mình hòa nhập và trông không giống như khách du lịch!" Mike bảo Jack.

Ở một thời điểm, cha xứ tuyên bố một câu và người đàn ông ngồi cạnh Jack và Mike đứng dậy.

"Tụi mình cũng nên đứng dậy!" Jack nói thầm với Mike.

Thế là Jack và Mike cũng đứng lên theo người đàn ông. Tự dưng, mọi người đều lăn ra cười!

Sau buổi lễ, Jack và Mike đến hỏi cha xứ, bởi cha biết tiếng Anh.

"Có chuyện gì đáng cười vậy?" Jack hỏi.

Với một nụ cười, cha xứ nói, "Các con à, có một đứa trẻ mới sinh, và theo truyền thống chúng tôi mời cha của đứa trẻ đứng dậy".

Jack và Mike nhìn nhau, Mike lắc đầu. Anh cười và nói, "Tôi cho rằng ta nên hiểu rõ người khác đang làm gì trước khi làm theo!"