Ba lần lãnh đạo chống Mông Nguyên

Quốc Tuấn xua tan lũ bá quyền

Hàm Tử, Lạng Sơn nghe  khiếp vía

Bạch Đằng, Tây Kết thấy kinh thiên

Hịch văn hùng khí còn xưng tụng

Sách lược yên dân mãn ước nguyền

Hưng Đạo Vương danh lừng nhất thế

Binh thư, chính trị xứng lưu truyền.