Thường Kiệt tướng tài vốn thế gia

Đánh Nam dẹp Bắc diệt gian tà

Bình Chiêm lãnh địa tăng bờ cõi

Phá Tống biên cương vững nước nhà

Võ thánh tinh vi bày trận địa

Thơ thần hùng tráng dậy quân ca

Hoàng triều ban họ Ngô thành Lý

Như Nguyệt dòng sông đẹp sử ta