Khởi nghĩa Lam Sơn thuận ý trời

Giặc thù lớp lớp chịu thây phơi

Liễu Thăng, Lý Lượng đều tan xác

Trần Hiệp, Lương Minh cũng bỏ đời

Mộc Thạnh kinh hồn lo chạy thoát

Vương Thông khiếp vía phải xin rời

Anh hùng dân tộc vung thần kiếm

Cuộc chiến mười năm thắng lợi rồi.