Hội nghị Bình Than dậy đất trời

Tinh thần chống giặc tỏa muôn nơi

Trọng, Tần, Khoái, Lão gương cao đẹp

Toản, Tượng, Dư, Kiêu tiếng rạng  ngời

Quang Khải, Chiêu Văn tài cứu nước

Nhân Tông, Hưng Đạo đức lưu đời

Diên Hồng vua hỏi: Hòa hay chiến

Nhiệt liệt đồng lòng: Quyết chiến thôi!